Na mocy ustawy z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1469, ustawodawca wprowadził liczne zmiany do przepisów kodeksu postępowania cywilnego, m. in. te dotyczące zwrotu pozwu i oddalenia powództwa.

  • Zwrot pozwu 

Oddalenie powództwa na podstawie art. 1861 k.p.c. uprawnia sąd do zwrotu pisma, które zostało wniesione jako pozew, a z którego nie wynika żądanie rozstrzygnięcia sporu o charakterze sprawy cywilnej.

W przepisie tym chodzi o pierwsze pismo wniesione w sprawie, na podstawie którego nie można ustalić, jakiego żądania dochodzi powód przed sądem. Powinien on mieć zastosowanie wtedy, gdy z treści pisma nie wynika żądanie rozpoznania jakiejkolwiek sprawy. Na podstawie art. 394 § 1 pkt 1 k.p.c. zarządzenie o zwrocie pozwu na podstawie art. 186k.p.c. jest zaskarżalne zażaleniem. Decyzja o odstąpieniu od stosowania komentowanego przepisu należy do przewodniczącego i powinny za nią przemawiać wyjątkowe okoliczności.

  • Oddalenie powództwa

Po reformie Kodeksu Postępowania Cywilnego sąd będzie uprawniony do oddalenia powództwa na posiedzeniu niejawnym, jeżeli z treści pozwu i załączników oraz okoliczności dotyczących sprawy, a także faktów, o których mowa w art. 228 k.p.c., będzie wynikała oczywista bezzasadność powództwa.

Wątpliwości nasuwa treści § 2 art. 191(1) k.p.c., który uprawnia sąd do pominięcia czynności, które miałyby być oczywiście niecelowe, jak np. wezwanie do usunięcia braków formalnych, przekazanie sprawy. Teoretycznie oznaczałoby to, że sąd będzie mógł oddalić powództwo jako oczywiście bezzasadne także wtedy, gdy pozew nie został podpisany przez wnoszącego. Jeżeli zaś sprawa została wniesiona do sądu niewłaściwego i niewłaściwość ta prowadzi do nieważności postępowania, to czy w takim wypadku przekazanie sprawy do sądu właściwego należy uznać za niecelowe, skoro pozew jest oczywiście bezzasadny?!

Sąd może oddalić na komentowanej podstawie prawnej powództwo także wtedy, gdy pozew nie został opłacony. Oddalając powództwo, sąd wydaje wyrok, który uzasadnia z urzędu na piśmie i doręcza tylko powodowi. Powód ma prawo zaskarżyć ten wyrok apelacją.

 

Karolina Seidel