Założenia pakietu antykryzysowego mającego ratować polskich przedsiębiorców

26 marca, 2020

Wróć do listy wpisów

Rząd przedstawił propozycję rozwiązań nad którymi pracował w ostatnim czasie i zawarł je w tzw. tarczy antykryzysowej, która następnie ma przybrać ramy ustawy i wejść w życie dnia 1 kwietnia 2020 roku. Pakiet zakłada:

 • zwolnienie ze składek na ZUS przez 3 miesiące dla:

– osób pracujących w mikrofirmach zatrudniających do 9 osób, założone przed dniem 1 lutego 2020r.

– osób samozatrudnionych o przychodzie poniżej 3-krotności przeciętnego wynagrodzenia, zarejestrowanych przed dniem 1 lutego 2020 r.

 • świadczenie postojowe w kwocie około 2 tys. zł – dla zleceniobiorców (umowa zlecenia, agencyjna, o dzieło) i samozatrudnionych, jeżeli prowadzili działalność przed 1 lutego 2020 r.
 • dofinansowanie wynagrodzeń pracowników – do wysokości 40% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia i uelastycznienie czasu pracy również poprzez zmniejszenie etatów o 20 %, warunkiem jest wykazanie spadku obrotów (o 15% w skali 2 miesięcy lub 25% w skali jednego miesiąca),
 • quasi zasiłki miesięczne w kwocie do około 2 tys. zł (80% minimalnego wynagrodzenia w kraju)– dla zleceniobiorców, osób na umowach o dzieło oraz przedsiębiorców samozatrudnionych;

Ponadto przedłużony zostaje dodatkowy zasiłek  opiekuńczy dla rodziców lub opiekunom prawnym dzieci, którzy:

– opiekują się dzieckiem poniżej 8. roku życia (niestety wiek dzieci nie został podwyższony).

– są objęci ubezpieczeniem chorobowym (np. są pracownikami, zleceniobiorcami, osobami prowadzącymi działalność pozarolniczą).

Zasiłkiem tym mają być objęci również  rodzice ubezpieczeni w KRUS. Dodatkowy zasiłek opiekuńczy przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru zasiłku tradycyjnego. Okresu wypłaty dodatkowego zasiłku opiekuńczego nie wlicza się do ogólnego limitu 60 dni, które przysługują na opiekę nad dzieckiem do lat 14.

Tarcza antykryzysowa zakłada również:

 • ochronę konsumentów w zakresie drastycznego wzrostu cen i innych nieuczciwych praktyk;
 • zniesienie (czasowe) opłaty prolongacyjnej przy odraczaniu lub rozkładaniu na raty należności skarbowych i składkowych (ZUS);
 • umożliwienie odliczenia od dochodu darowizn przekazanych na walkę z koronawirusem,
 • wsparcie firm transportowych przez ARP w refinansowaniu umów leasingowych;
 • ułatwienia dla branży turystycznej;
 • umożliwienie sklepom – w niehandlowe niedziele- przyjmowania towaru, rozładowywania go oraz wykładania na półki;
 • obniżenie o 90 % czynszów najemców lokali i tzw. wysp w galeriach handlowych, dopóki obiekty te mają zakaz normalnego funkcjonowania;
 • przedłużenie legalnego pobytu i zezwoleń na pracę dla obcokrajowców;
 • zwalnianie z naliczania kar umownych za ( związane z epidemią) opóźnienia przy realizacji przetargów;
 • umożliwienie gminom odstąpienia od pobierania podatku od nieruchomości od firm, które przez epidemię utraciły płynność finansową;
 • automatyczne przedłużenie bankowych kredytów obrotowych, na podstawie danych finansowych na koniec 2019;
 • gwarancje de minimis z Banku Gospodarstwa Krajowego, zależne od spadku obrotów i liczby pracowników.

Pomoc Państwa ma zawierać także odroczenie niektórych obowiązków, m.in.:

 • przesunięcie terminu płatności zaliczek na podatek dochodowy od wypłacanych wynagrodzeń w marcu i kwietniu 2020 r. (do 1 czerwca 2020 r.).

i inne:

 • przesunięcie obowiązku składania nowego pliku JPK_VAT dla dużych firm (deklaracja wraz z ewidencją) z dnia 1 kwietnia na dzień 1 lipca 2020 r.;
 • przesunięcie matrycy VAT z 1 kwietnia na 1 lipca 2020;
 • przesunięcie obowiązku utworzenia Pracowniczych Planów Kapitałowych w średnich przedsiębiorstwach na 1 października 2020 r.;
 • odroczenie do 13 lipca 2020 r. obowiązku zgłoszenia informacji do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych (ustawa o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy);
 • zwolnienie z podatku od czynności cywilnoprawnych (PCC) umowy pożyczki zawieranej do dnia 31 sierpnia 2020 r.
 • wydłużenie terminu na złożenie informacji o cenach transferowych do 30 września 2020 r.;
 • wydłużenie terminu na złożenie zawiadomienia o dokonaniu zapłaty na rachunek niezamieszczony w wykazie podatników VAT, o którym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy o VAT (z 3-dniowego do 14-dniowego);
 • przesunięcie terminu wejścia w życie rozwiązań prawnych dot. zrównania pozycji prawnej drobnych przedsiębiorców i konsumentów z 1 czerwca 2020 r. na 1 stycznia 2021 r.;
 • odroczenie podatku do sprzedaży detalicznej do 1 stycznia 2021 r.;
 • możliwość odroczenia terminu wykonania badań urządzeń technicznych, z zachowaniem możliwości eksploatacji przez maksymalny okres kolejnych 6 miesięcy;
 • wydłużenie okresu sporządzania dokumentów ewidencji odpadów w formie papierowej do 31 grudnia 2020 r.

Czekamy na ostateczny kształt tych propozycji i ich wejście w życie.

Wróć do listy wpisów

Kontakt

Porozmawiajmy, jak mogę
pomóc w Twojej sprawie.