Nowelizacja KPC - zmiany w zakresie pism procesowych w toku sprawy, wniosku o uzasadnienie orzeczenia oraz apelacji.

26 stycznia, 2020

Wróć do listy wpisów

W związku z nowelizacją z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1469,

składając dalsze pisma procesowe, pamiętaj:

 • pisma przygotowawcze mogą być składane tylko na zarządzenie przewodniczącego pod rygorem ich zwrotu (art. 2053KPC nie  dotyczy to jednak pism zawierających wnioski dowodowe lub czynności takie jak np. dopozwanie, rozszerzenie powództwa itp.),
 • każde pismo powinno zawierać, o ile jest to konieczne do rozstrzygnięcia o wniosku lub oświadczeniu – wskazanie faktów, na których opierasz swój wniosek lub oświadczenie oraz wskazanie dowodu którym zamierzasz wykazać każdy z tych faktów,
 • pismo przygotowawcze powinno zawierać wyszczególnienie, które fakty przyznajesz, a którym zaprzeczasz, powinieneś też wypowiedzieć się co do twierdzeń i dowodów zgłoszonych przez stronę przeciwną (art. 127 § 1 KPC).

W dalszych pismach procesowych możesz ponadto:

 • zamieścić wniosek o doręczanie pism bezpośrednio przez pełnomocnika drugiej strony na jego adres mailowy (art. 132 § 13KPC),
 • przed posiedzeniem przygotowawczym możesz zawrzeć w piśmie wniosek o zawarcie danych rozstrzygnięć w planie rozprawy, a nawet zmianę przyjętego planu rozprawy (art. 20511i 20512 KPC),
 • wskazywać na nadużywanie przez drugą stronę praw procesowych i w związku z tym wnosić o skazanie jej na grzywnę lub obciążenie obowiązkiem zwrotu podwyższonych kosztów postępowania (art. 226KPC).

Pamiętaj aby wniosek o uzasadnienie orzeczenia:

 • opłacić opłatą w kwocie 100 zł (art. 25b UKSC) oraz
 • podać, czy dotyczy on całości, czy części orzeczenia, a jeśli części to jakich rozstrzygnięć (art. 328 § 3 KPC).

Wnosząc apelację koniecznie pamiętaj aby:

 • w zarzutach dot. podstawy faktycznej rozstrzygnięcia wskazać fakty ustalone niezgodnie z rzeczywistym stanem rzeczy lub istotne dla rozstrzygnięcia fakty nieustalone przez sąd I instancji (art. 368 § 11KPC),
 • powołując nowe fakty lub dowody należy uprawdopodobnić, że ich powołanie w postępowaniu przed sądem I instancji nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później (art. 368 § 12KPC),
 • powołując fakt wykazany dowodem utrwalonym za pomocą urządzenia rejestrującego dźwięk lub obraz i dźwięk należy wskazać część zapisu dotyczącą tego faktu (art. 368 1KPC).

W apelacji dodatkowo warto:

 • złożyć wniosek o przeprowadzenie rozprawy, bo inaczej sąd II instancji może rozpoznać apelację na posiedzeniu niejawnym (art. 374 KPC),
 • w postępowaniu gospodarczym warto rozważyć skierowanie wniosku o wstrzymanie wykonalności zaskarżonego wyroku, jako tytułu zabezpieczenia (art. 388 § 1 KPC) Dopuszczalność takiego wniosku może być jednak kwestionowana.
Wróć do listy wpisów

Kontakt

Porozmawiajmy, jak mogę
pomóc w Twojej sprawie.