Od dnia 12 lutego 2022r. do Rzecznika Praw Pacjenta można składać wnioski o świadczenie kompensacyjne w związku z odczynami i powikłaniami poszczepiennymi COVID-19. Takie uprawnienie daje nam ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2022 r. poz. 64) Ustawa z dnia 17 grudnia 2021 r. o zmianie ustawy o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi oraz niektórych innych ustaw (eli.gov.pl)

Komu przysługiwać będzie odszkodowanie?

Odszkodowanie, nazwane w ustawie świadczeniem, przysługiwać będzie tym osobom, u których w wyniku szczepienia pojawią się działania niepożądane, które spowodowały konieczność hospitalizacji przez co najmniej 14 dni, albo wystąpi wstrząs anafilaktyczny. Wstrząs musi powodować konieczność obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym, izbie przyjęć lub hospitalizację przez okres do 14 dni. Oznacza to, że świadczenie  będzie można uzyskać wyłącznie w przypadku hospitalizacji. Ustawa nie przewiduje rekompensat za zgon.

Ustawa daje uprawnienia do rekompensat tylko osobom zaszczepiony. Nie obejmuje zatem osób niezaszczepionych, u którym wystąpiły powikłania po przechorowaniu COVID-19.

Czy ustawa działa wstecz i obejmuje powikłania od pierwszego dnia akcji szczepień w Polsce?

Ustawa działa wstecz. Świadczeniem kompensacyjnym zostaną objęte działania niepożądane, które wystąpiły w wyniku szczepień wykonanych przeciwko COVID-19, przeprowadzonych już w grudniu 2020 r. Ponadto ustawa będzie dotyczyła pozostałych szczepień ochronnych objętych przepisami projektowanej ustawy, które będą przeprowadzone dopiero od 1 stycznia 2023 r. Docelowo jednak świadczeniem będą  objęte, po rutynowych obowiązkowych szczepieniach (przeciw odrze, meningokokom) przede wszystkim dzieci i młodzieży do 19 roku życia, ale też nieobowiązkowych szczepieniach akcyjne, które są przeprowadzane w sytuacji epidemii i organizowane przez organy państwa i finansowane ze środków budżetu państwa zgodnie z art. 46 ust. 4 pkt 7 ustawy zakaźnej (np. przeciw chorobom o szczególnie wysokiej śmiertelności, takiej, jaką w przeszłości była ospa prawdziwa).  Świadczenie kompensacyjne nie obejmie przypadków działań niepożądanych, które wystąpiły po szczepieniu w ramach szczepień zalecanych.

O jaką kwotę można się ubiegać?

Wysokość świadczenia będzie przysługiwała w zależności od liczby dni hospitalizacji, ale też natężenia objawów. Można ubiegać się zatem o następującą wysokość świadczenia:
a) 3.000 zł w przypadku obserwacji na szpitalnym oddziale ratunkowym lub izbie przyjęć w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego;
b) 10.000 zł w przypadku hospitalizacji w związku z wystąpieniem wstrząsu anafilaktycznego trwającej krócej niż 14 dni;
c) od 10.000 zł do  20.000 zł w przypadku hospitalizacji trwającej od 14 dni do 30 dni;
d) od 21.000 zł do 35.000 zł w przypadku hospitalizacji trwającej od 31 dni do 50 dni;
e) od 36.000 zł do 50.000 zł hospitalizacji trwającej od 51 dni do 70 dni;
f) od 51.000 zł do 65.000 zł hospitalizacji trwającej od 71 dni do 90 dni;
g) od 66.000 zł do 89.000 zł hospitalizacji trwającej od 91 dni do 120 dni.
Świadczenie będzie wypłacane proporcjonalnie do okresu hospitalizacji.

Maksymalna wysokość świadczenia to 100.000 zł. Taka wysokość odszkodowania będzie  przysługiwała za hospitalizację trwającą powyżej 120 dni.

Świadczenie kompensacyjne będzie proporcjonalnie podwyższane w przypadku:
– zabiegu operacyjnego w znieczuleniu ogólnym – o 15 000 zł;
– innego zabiegu operacyjnego albo metody leczenia lub diagnostyki stwarzającej podwyższone ryzyko – o 5000 zł;
–  hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej co najmniej 7 dni – o 10 000 zł;
– hospitalizacji na oddziale intensywnej terapii lub intensywnej opieki medycznej trwającej dłużej niż 30 dni – o 20 000 zł.

Świadczenie kompensacyjne obejmuje również zwrot kosztów dalszego leczenia lub rehabilitacji po zakończeniu obserwacji lub hospitalizacji, w kwocie nie wyższej niż 10 000 zł.

Jakie są wymogi wniosku o świadczenie?

Wniosek o świadczenie kompensacyjne można złożyć w terminie 1 roku od dnia, który był ostatnim dniem hospitalizacji lub obserwacji, ale nie później niż w terminie 5 lat od dnia przeprowadzenia szczepienia ochronnego.

Wniosek o wypłatę świadczenia kompensacyjnego powinien zawierać:

  1. dane wnioskodawcy wraz z adresem korespondencyjnym, numerem telefonu, adresem poczty mailowej oraz numerem rachunku bankowego (na który ma nastąpić wypłata świadczenia).
  2. datę szczepienia ochronnego,  rodzaj szczepionki oraz w załączeniu kopię zaświadczenia o wykonanym szczepieniu ochronnym.
  3. dokładny opis gdzie wnioskodawca był hospitalizowany, jak długo i jakie  lekarze postawili rozpoznania. Do wniosku należy załączyć właściwą dokumentację medyczną, nie tylko kartę informacyjną z leczenia szpitalnego, ale pełną dokumentację, o wydanie której wcześniej należy wystąpić do Szpitala.
  4. w mojej ocenie warto we wniosku wskazać, w jaki sposób powikłania poszczepienne wpłynęły negatywnie na nasze życie na przykład czy spowodowały one trwały uszczerbek na zdrowiu, obniżyły wydolność itp. Jeśli powikłania spowodowały konieczność rehabilitacji, należy załączyć potwierdzenie jej przebiegu.

Ważne również aby we wniosku o świadczenie kompensacyjne wskazać, że w związku ze sprawą w nim opisaną nie toczyły się inne postępowania, na skutek których doszło do wypłaty odszkodowania lub zadośćuczynienia.

Wniosek należy opłacić kwotą 200 zł, podlega ona zwrotowi wtedy gdy wniosek jest zasadny czyli gdy przyznane zostanie odszkodowanie.

Adresatem wniosku jest Rzecznik Praw Obywatelskich w Warszawie. Wniosek można złożyć osobiście lub nadać listem poleconym.

Ile będzie trwał proces rozpoznania wniosku?

Rzecznik Praw Obywatelskich ma wprawdzie dwa miesiące od wpływu wniosku na jego rozpoznanie. Realnie jednak moim zdaniem wydanie decyzji może trwać dłużej. Jeśli wniosek nie będzie zawierał wszystkich niezbędnych informacji lub też będą braki w dokumentacji medycznej – biuro Rzecznika będzie nas wzywało do jego uzupełnienia, co zawsze znacznie wydłuży okres wydania decyzji.

Decyzja zapada na podstawie opinii Zespołu do spraw Świadczeń z Funduszu Kompensacyjnego Szczepień Ochronnych złożonego z sześciu członków.

Warto zatem przy składaniu wniosku skorzystać w doradztwa profesjonalisty. Jego prawidłowe skonstruowanie pozwoli Ci szybko uzyskać odpowiednią wysokość świadczenia. Jest to szczególnie ważne wobec faktu, że od decyzji odmownej Rzecznika nie można się odwołać. Ustawa mówi wyraźnie, że decyzja taka jest ostateczna

Karolina Seidel