Umowę na wykonanie usługi kosmetycznej z klientem (czy to w formie pisemnej czy ustnej) zawiera właściciel gabinetu kosmetycznego, który jest najczęściej przedsiębiorcą. On również przyjmuje płatność za zabieg. Okoliczności te warunkują jego odpowiedzialność kontraktową (tzw. ex contractu) za jakość wykonanego zabiegu na podstawie art. 471 KC. Przepis mówi, że dłużnik obowiązany jest do naprawienia szkody wynikłej z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązania, chyba że niewykonanie lub nienależyte wykonanie jest następstwem okoliczności, za które dłużnik odpowiedzialności nie ponosi”.

Osoba wykonująca zabieg, najczęściej jest zatrudniona w gabinecie na umowę o pracę czy zlecenia. Nie jest ona przedsiębiorcą i podlega poleceniom i zwierzchnictwu właściciela gabinetu. Wobec tego  nie odpowiada ona w ramach odpowiedzialności ex contractu. Ponosi ona jednak odpowiedzialność deliktową (tzw. ex delicto) na podstawie art. 415 KC. Odpowiedzialność ta jest ściśle związana z czynem niedozwolonym. Przepis art. 415 KC brzmi: Kto z winy swej wyrządził drugiemu szkodę, obowiązany jest do jej naprawienia”.

Wobec faktu podległości osoby wykonującej zabieg (podlegania kierownictwu i obowiązkowi stosowania się do wskazówek) odpowiedzialność właściciela gabinetu może stanowić również przepis art. 430 KC. Co więcej, w odniesieniu do podstaw odpowiedzialności właściciela gabinetu warto podkreślić, że zgodnie z art. 443 KC, okoliczność, że działanie lub zaniechanie, z którego szkoda wynikła, stanowiło niewykonanie lub nienależyte wykonanie istniejącego uprzednio zobowiązania, nie wyłącza roszczenia o naprawienie szkody z tytułu czynu niedozwolonego, chyba, że z treści istniejącego uprzednio zobowiązania wynika co innego. W świetle tego przepisu należy przyjąć, że istnieje dualizm reżimu odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną podczas zabiegu kosmetycznego,  który pozwala na dochodzenie odszkodowania z tytułu niewłaściwego wykonania zobowiązania połączonego z roszczeniem o zadośćuczynienie za doznaną krzywdę wynikającą z roszczenia deliktowego. Potwierdza to orzecznictwo Sądu Najwyższego (wyrok SN z dnia 29 maja 2007 roku, V CSK 76/07).

Na czym właściwie polega czyn bezprawny w zakresie zabiegów kosmetycznych wypowiedział się Sąd Apelacyjny w Poznaniu w wyroku z dnia 14.07.2017 r., sygn. akt I ACa 156/17, gdzie wskazał, że „Czynem bezprawnym jest działanie niezgodne z regułami wynikającymi z prawa, zasadami współżycia społecznego, dobrymi obyczajami, a także zasadami wykonywania zawodu. Wykonanie przez kosmetyczkę zabiegu w sposób sprzeczny z regułami wykonywania danego zabiegu rodzi odpowiedzialność, jeśli działanie to wywoła szkodę. Szkodą może być spowodowanie uszkodzenia ciała. Istotne jest ustalenie, że dana szkoda powstała wskutek działania osoby wykonującej dany zabieg kosmetyczny i pozostaje w adekwatnym związku przyczynowym z tym działaniem.”

Reasumując, odpowiedzialność za nieprawidłowo wykonany zabieg kosmetyczny ponosi zarówno właściciel gabinetu jak i osoba wykonująca zabieg, jednak w różnych reżimach odpowiedzialności.

Karolina Seidel