Nie powinniśmy pozwalać na bezkarne umieszczanie wpisów w internecie zniesławiających naszą firmę lub nas samych. Przeciwko autorowi takich obraźliwych tekstów możemy wytoczyć czy to postępowanie karne czy też cywilne.

Jeśli wybierzesz drogę karną, trzeba pamiętać, że będąc pokrzywdzonym sam musisz wnieść akt oskarżenia do sądu, a następnie go popierać.  Przestępstwo to ścigane jest z oskarżenia prywatnego, a Ty przyjmiesz w takiej sytuacji rolę oskarżyciela prywatnego.

W sprawach tych bardzo ważne jest umiejętne zgromadzenie dowodów i ich zabezpieczenie tak by mogły posłużyć w Sądzie i doprowadzić do skazania „hejtera”. Jeśli nie zdołasz dowodów tych zabezpieczyć sam, pomoc policji, może okazać się nieodzowna. Istotna może okazać się również fachowa pomoc adwokata, który doradzi jak sformułować akt oskarżenia i jakie wnioski dowodowe w nim zawrzeć, tak by był on skuteczny i doprowadził do skazania „hejtera”. Proces o zniesławienie oprócz ukarania sprawcy daje również korzyści z punktu widzenia naszego wizerunku, reputacji itp. Sąd bowiem, niezależnie od wymierzonej kary, na wniosek pokrzywdzonego, orzeknie podanie wyroku do publicznej wiadomości, tj. do wskazanych przez Ciebie mediów, pracy itp.  Takie rozwiązanie, szczególnie dla firm i przedsiębiorstw lub też osób publicznie znanych ma niebagatelne znaczenie i może pomóc w odbudowie utraconego zaufania. Pokrzywdzony może domagać się również zasądzenia na jego rzecz niemałej nawiązki.

Jeśli zdecydujesz się na drogę cywilną dochodzenia swoich praw, musisz złożyć pozew do właściwego Sądu Okręgowego, który w istocie stanowi pozew o ochronę dóbr osobistych. Sprawa cywilna o zniesławienie nie wiąże się z zagrożeniem sankcjami takimi jak grzywna czy pozbawienie wolności. Pozew cywilny dot. zniesławienia  może zawierać żądanie złożenia odpowiedniego oświadczenia przez osobę naruszającą dobra osobiste, właśnie w celu odbudowy wspomnianego już wcześniej zaufanie. Ponadto, sprawa z powództwa cywilnego o zniesławienie daje szansę na uzyskanie zadośćuczynienia pieniężnego za krzywdę, a w przypadku, gdy efektem naruszeń była szkoda majątkowa, także odszkodowania.

Wybór odpowiedniej drogi postępowania zależy przede wszystkim od celu, jaki chcesz osiągnąć. Zawsze należy pamiętam o możliwości polubownego rozstrzygnięcia sprawy. Skutecznym środkiem w tym zakresie jest przygotowane przez adwokata przedsądowe wezwanie do zaniechania naruszania dóbr osobistych takich jak dobre imię firmy czy osoby skierowane do autora obraźliwych treści.

Moja praktyka zawodowa pokazuje, że przynosi ono zamierzone rezultaty, bez konieczności występowania do sądu.

Musisz pamiętać, że od aktu oskarżenia zapłacisz opłatę sądową 300 zł. Istnieje ryzyko, że w sytuacji uniewinnienia sprawcy lub umorzenia postępowania sąd obciąży Cię kosztami procesu. Jeżeli jednak doszło do pojednania między Wami, każdy z Was poniesie tylko równowartość własnych wydatków, chyba że co innego będzie wynikać z zawartej ugody.

W sprawach o ochronę dóbr osobistych opłata od pozwu wynosi 600 zł. W przypadku roszczeń o odszkodowanie lub zadośćuczynienie dodatkowo wnosi się opłatę w wysokości 5% liczonych od wartości przedmiotu sporu.

W razie wygranej sprawy pozwany zwróci Ci wszystkie poniesione koszty i zapłaci zadośćuczynienie. Natomiast w sytuacji gdy Ty przegrasz spór i Sąd oddali pozew, możesz zostać obciążony kosztami zastępstwo procesowego przeciwnika, których wysokość zależna jest od wartości przedmiotu sporu.

Karolina Seidel