Nowelizacją z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, Dz. U. poz. 1469, ustawodawca wprowadził liczne zmiany do przepisów kodeksu postępowania cywilnego, w tym również dotyczące wymogów jakie musi spełniać pozew.

Przygotowując pozew pamiętaj o:

 • dokładnym wskazaniu żądania (pismo, z którego nie wynika żądanie rozstrzygnięcia sporu będzie co do zasady zwracane przez sąd),
 • wskazaniu faktów, na których opierasz swoje żądanie (art. 187 § 1 pkt 2 KPC – oznacza to wymóg  precyzyjnego określenia faktów stanowiących podstawę powództwa),
 • oznaczeniu dowodów w sposób umożliwiający ich przeprowadzenie oraz wyszczególnieniu faktów, które mają zostać wykazane tymi dowodami (art. 2351 KPC – nie wystarczy więc samo wskazanie dowodów lub powołanie ich „na okoliczności podniesione w pozwie”),
 • w przypadku wniosku z art. 248 KPC o zobowiązanie do złożenia dokumentu należy uprawdopodobnić brak możliwości jego samodzielnego uzyskania (art. 187 § 1 pkt 4 KPC),
 • w postępowaniu gospodarczym należy wskazać adres mailowy powoda (można dodatkowo wskazać adres mailowy pełnomocnika) lub oświadczyć, że powód takiego adresu nie posiada (art. 45831 KPC).

W pozwie dodatkowo możesz:

 • złożyć wniosek o przeprowadzenie posiedzenia przygotowawczego również bez udziału powoda, w celu uniknięcia umorzenia postępowania na wypadek niestawiennictwa na tym posiedzeniu (art. 20554 KPC),
 • złożyć wniosek o zasądzenie odsetek ustawowych za opóźnienie od kosztów procesu na podstawie art. 98 § 11 KPC, choć wydaje się, że sąd powinien je zasądzać z urzędu,
 • w postępowaniu gospodarczym – złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym, jeżeli wnosząc pozew nie jesteś przedsiębiorcą lub jesteś przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną (art. 4586KPC),
 • w skomplikowanych sprawach warto z góry wnieść o zarządzenie dalszej wymiany pism procesowych, zwłaszcza, jeżeli druga strona może powołać istotne zarzuty, do których odniesienie się w pozwie nie byłoby celowe (art. 2053KPC).

Natomiast w odpowiedzi na pozew obowiązkowo:

 • złóż oświadczenie co do twierdzeń strony przeciwnej dotyczących faktów, w tym wyszczególnij fakty, którym zaprzeczasz (art. 127 § 1 KPC),
 • w postępowaniu gospodarczym – wskaż adres mailowy pozwanego (można dodatkowo wskazać adres mailowy pełnomocnika) lub też wskaż, że pozwany takiego adresu nie posiada (art. 45832 KPC).

W odpowiedzi na pozew fakultatywnie:

 • w postępowaniu gospodarczym warto złożyć wniosek o rozpoznanie sprawy z pominięciem przepisów o postępowaniu gospodarczym, jeżeli wnosząc pozew nie jesteś przedsiębiorcą lub jesteś przedsiębiorcą będącym osobą fizyczną (art. 4586KPC),
 • warto również rozważyć podniesienie zarzutu potrącenia lub złożyć powództwo wzajemne (jeżeli jest to uzasadnione), w celu uniknięcia utraty możliwości dokonania tych czynności na późniejszym etapie postępowania (art. 20312 KPC).

 

W następnym artykule: Wymogi formalne pism procesowych w toku sprawy, wniosku o uzasadnienie orzeczenia oraz apelacji.

Karolina Seidel