Do zawodów zaufania zalicza się takie, które polegają zawsze na świadczeniu pewnej pomocy innym ludziom. Zawód lekarza jest z pewnością zawodem zaufania publicznego, gdyż pacjent, zwracając się o pomoc do lekarza, powierza swoje najcenniejsze dobra, jakimi są życie i zdrowie.

Zasadne jest wymaganie od lekarzy należytej wiedzy oraz staranności w wykonywaniu zawodu. Z drugiej natomiast strony, rozpatrując odpowiedzialność karną lekarza za popełniony błąd medyczny, należy wziąć pod uwagę to, że wykonuje on swój zawód w warunkach znacznego ryzyka popełnienia błędu.

Wyróżnia się różne rodzaje klasyfikacji błędów lekarskich:

  • błąd diagnostyczny,
  • błąd terapeutyczny,
  • błąd techniczny,
  • błąd organizacyjny.

Odpowiedzialność karna lekarza może powstać w wyniku działania lub zaniechania. Odpowiedzialność karna lekarza będzie uzasadniona, jeżeli zostaną łącznie spełnione następujące przesłanki:

  • wystąpi błąd lekarski, przez który należy rozumieć czyn sprzeczny z wiedzą i praktyką medyczną;
  • ujemny skutek, który występuje w postaci naruszenia lub narażenia na bezpośrednie niebezpieczeństwo dobra prawnego w postaci nieumyślnego spowodowania śmierci (art. 155 KK), ciężkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 156 KK), średniego i lekkiego uszczerbku na zdrowiu (art. 157 KK), uszkodzenia prenatalnego (art. 157a KK) oraz narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia lub zdrowia człowieka (art. 160 KK);
  • ustalenie związku przyczynowego pomiędzy zachowaniem lekarza a negatywnym skutkiem dla zdrowia albo życia pacjenta oraz
  • wina.

Nowelizacja Kodeksu Karnego zakłada zaostrzenie przepisów karnych, ale jej dotkliwe skutki mogą odczuć lekarze. Art. 155, który brzmi: „Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10” jest najczęściej używany do oskarżania lekarzy w sprawie błędów medycznych kończących się śmiercią pacjenta.

Dotychczasowe przepisy przewidywały kary od 3 miesięcy do 5 lat. Sądy mogły zasądzać karę w zawieszeniu – co było stosowaną praktyką. Sprawy kończyły się zwykle najwyżej wyrokami karnymi w zawieszeniu i następczymi pozwami cywilnymi o odszkodowanie.

Po znowelizowaniu art. 155 kk za nieumyślne spowodowanie śmierci człowieka kary wzrosną do od jednego roku do 10 lat pozbawienia wolności. Kar powyżej roku więzienia nie można warunkowo zawieszać z uwagi na art. 69kk., dlatego lekarz skazany z tego paragrafu na karę powyżej jednego roku pójdzie do więzienia. Co więcej – nowe przepisy przewidują karę od 2 do 15 lat pozbawienia wolności za nieumyślne spowodowanie śmierci więcej niż jednej osoby.

Zmieniony art. 155 brzmi: Kto nieumyślnie powoduje śmierć człowieka, podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10. Kary poniżej roku więzienia nie mieszczą się więc w tym zakresie.

Po takiej zmianie przepisów lekarze zwłaszcza chirurdzy będą niechętni do przeprowadzania najbardziej skomplikowanych i ryzykownych operacji, co ostatecznie może zaszkodzić pacjentom.

Karolina Seidel