Obowiązek alimentacyjny pomiędzy małżonkami nie powstaje jedynie w przypadku orzeczenia rozwodu, czy separacji. Również w trakcie trwania małżeństwa może zostać nałożony obowiązek o charakterze alimentacyjnym.

Kiedy tak się dzieje? W sytuacji, kiedy jeden z małżonków nie wypełnia obowiązku zaspakajania potrzeb rodziny i zapewnienia jej odpowiednich warunków życia. Drugi z małżonków, w takiej sytuacji, może wystąpić do sądu rodzinnego, właściwego dla miejsca zamieszkania rodziny, z roszczeniem o dostarczanie środków utrzymania od współmałżonka dla rodziny bądź indywidualnie dla drugiego małżonka w celu zaspokojenia jego uzasadnionych potrzeb.

Każdy z małżonków ma obowiązek, przy wykorzystaniu własnych sił i możliwości zarobkowych zaspakajać potrzeby rodziny nie tylko poprzez dostarczanie środków pieniężnych, ale również poprzez pracę we wspólnych gospodarstwie domowym, czy też poprzez osobiste starania w wychowanie dzieci.

Małżonkowie w trakcie trwania małżeństwa powinni żyć na podobnej stopie życiowej. W sytuacji zatem kiedy jeden z małżonków np. utracił możliwości zarobkowe (już też możliwości te uległy znacznemu zmniejszeniu) w wyniku sprawowania opieki nad dziećmi lub wykonywaniem pracy we wspólnym gospodarstwie, a drugi małżonek odmawia mu zaspokojenia jego potrzeb na dotychczasowym poziomie, może on wystąpić ze stosownym żądaniem alimentacyjnym do sądu. Musi jednak pamiętać, aby udowodnić okoliczności, o których mowa powyżej.

Małżonek może również wystąpić do sądu z wnioskiem o nakazanie wypłacania wynagrodzenia drugiego małżonka z tytułu świadczonej przez niego pracy bezpośrednio do rąk uprawnionego. Dzieje się tak często, w sytuacji, gdy małżonek trwoni majątek wspólny w związku z nałogiem, na który cierpi np. alkoholizmem, hazardem itp. nie zaspakajając w ten sposób potrzeb swojej rodziny, do czego jest zobowiązany.

Karolina Seidel