Ważne zmiany dotyczące pism procesowych

10 stycznia, 2020

Wróć do listy wpisów

Nowelizacja wprowadziła istotną zmianę w zakresie podstaw wnioskowania dowodów w sprawie poprzez wyszczególnienie faktów zamiast okoliczności faktycznych.

 Z art. 126 § 1 k.p.c., (głównie z brzmienia § 1 pkt 5), jasno wynika, że nie każde pismo strony powinno zawierać uzasadnienie. Uzasadnienie powinno zawierać tylko takie pismo, w którym to uzasadnienie jest konieczne do rozstrzygnięcia co do wniosku lub oświadczenia w nim zawartego. Uzasadnienie powinno zawierać wskazanie faktów oraz dowodów, jak to stanowi ustawodawca „na wykazanie każdego z tych faktów”.

Ustawodawca nałożył też na stronę wnoszącą pismo przygotowawcze nieznany do tej pory obowiązek „wyszczególnienia, które fakty przyznaje, a którym zaprzecza” (art. 127 § 1 k.p.c.).

Wyszczególnić fakty strona powinna także we wniosku dowodowym, z tym że w tym wypadku chodzi tylko o te fakty, które mają zostać wykazane danym dowodem (art. 2351 k.p.c.). Niewyszczególnienie faktów może co do zasady wywoływać określone skutki procesowe, najczęściej negatywne. Brak spełnienia tego wymogu może wiązać się z tym że dowód nie zostanie przeprowadzony.

Ustawodawca wprowadził także zmiany do treści art. 187 k.p.c., o ile zmiana § 1 pkt 2 sprowadza się do zastąpienia zwrotu „okoliczności faktyczne” słowem „fakty”, o tyle zmiana § 2 pkt 4 nakłada na powoda obowiązek uprawdopodobnienia tego, że strona sama nie może uzyskać dowodów znajdujących się w sądach, urzędach lub u osób trzecich. Nie wystarczy zatem samo  żądanie przeprowadzenia takiego dowodu.

  • A teraz coś dla osób procesujących się w kraju a zamieszkujących za granicą:

Ustawodawca w wypadku doręczeń wezwań właśnie dla stron mających miejsce zamieszkania lub siedzibę za granicą, poza terytorium Unii Europejskiej wprowadził regulację, że wyznaczony termin nie może być krótszy niż trzy miesiące (art. 130 § 11, 1303 § 3; 1304 § 2 k.p.c.). Nie trzeba zatem obawiać się że zanim będziemy mieć możliwość zapoznania się z pismem sądowym już upłynie termin na złożenie odpowiedzi na nie.

  • I jeszcze coś dla profesjonalnych pełnomocników:

Nowelizacja wprowadziła zapis art. 1301a k.p.c., na mocy którego sąd zwraca pismo procesowe bez wezwania do jego poprawienia lub uzupełnienia, jeżeli zostało ono wniesione przez adwokata, radcę prawnego, rzecznika patentowego lub Prokuratorię Generalną Rzeczypospolitej Polskiej i nie może otrzymać prawidłowego biegu wskutek niezachowania warunków formalnych.

Wróć do listy wpisów

Kontakt

Porozmawiajmy, jak mogę
pomóc w Twojej sprawie.