Prawo karne

Kancelaria prowadzi sprawy związane z obroną obwinionego, podejrzanego i oskarżonego w postępowaniu karnym dotyczącym zarówno przestępstw jak i wykroczeń, na każdym jego etapie.

Udzielamy fachowej i szybkiej pomocy prawnej osobom zatrzymanym przez Policję, ABW, CBA lub inne służby. Uczestniczymy w czynnościach przesłuchania i stawiania zarzutów podejrzanemu, albowiem brak pomocy obrońcy podczas pierwszego przesłuchania może zaważyć na wyniku całego postępowania karnego. Reprezentujemy naszych Klientów podczas posiedzeń sądowych w przedmiocie rozpoznania wniosków organów ścigania o zastosowania tymczasowego aresztowania.

W ramach przedmiotowej dziedziny przygotowujemy wnioski o uchylenie listu gończego i wydanie listu żelaznego, tak by nasi Klienci mieli komfort odpowiadania przed Sądem z wolnej stopy.

Przygotowujemy również wnioski o uchylenie Europejskiego Nakazu Aresztowania i zmianę środka zapobiegawczego w postaci tymczasowego aresztowania na mniej dotkliwe środki nieizolacyjne takie jak poręczenie majątkowe czy dozór policji.

Oferujemy również pomoc prawną osobom pokrzywdzonym na skutek przestępstwa poprzez sporządzania zawiadomień o jego popełnieniu, jak również subsydiarnych aktów oskarżenia, czy powództw adhezyjnych. Jeśli sytuacja tego wymaga reprezentujemy interesy pokrzywdzonych w postępowaniu przygotowawczym i sądowym oraz występujemy w charakterze pełnomocnika oskarżyciela posiłkowego w postępowaniu karnym.

Kancelaria Adwokacka
adw. Karolina Seidel
ul. Saska 7E,
03-968 Warszawa

+48 511 098 052
biuro@adwokat-seidel.pl