Odszkodowania

Udzielamy pomocy prawnej osobom poszkodowanym w wypadkach komunikacyjnych (na terenie Polski i zagranicą) bądź też na skutek innych zdarzeń losowych, takich jak urazy doznane przez pieszych. Reprezentujemy Klientów zarówno na etapie sądowego postępowania karnego oraz postępowania cywilnego, zarówno w toku postępowania likwidacji szkody przez ubezpieczyciela, jak i przed sądami powszechnymi. Uczestniczymy w postępowaniach mediacyjnych oraz innych formach ewentualnego pojednania ze sprawcą.

Naszym celem jest zapewnienie poszkodowanemu możliwości uzyskania zadośćuczynienia za doznany przez niego uszczerbek na zdrowiu w wysokości stanowiącej pełną rekompensatę poniesionej przez niego krzywdy niemajątkowej w postaci bólu, cierpienia, traumy psychicznej i innych dolegliwości powypadkowych. Dodatkowo reprezentujemy także osoby najbliższe w sytuacjach śmierci poszkodowanego.

Odszkodowania komunikacyjne

Odszkodowania komunikacyjne to odszkodowania związane, że szkodą doznaną w następstwie ruchu pojazdu (zarówno w ruchu drogowym, wodnym i powietrznym). Odszkodowania te stanowią rekompensatę związaną ze szkodą majątkową w następstwie zdarzenia komunikacyjnego. Będzie to m.in. utrata wartości pojazdu (szkoda częściowa bądź szkoda całkowita), konieczność korzystania z pojazdu zastępczego, koszty holowania, naprawy.

Dodatkowo w zakresie tym mieszczą się wszelkie roszczenia związane z doznanym przez poszkodowanego uszczerbkiem na zdrowiu takie jak: koszty dojazdów do placówek medycznych, koszty leczenie (wizyt lekarskich, zakupu leków), utrata zarobków, koszty pomocy osoby drugiej.

Kancelaria pomaga Klientom w dokładnym ustaleniu wysokości poniesionej szkody, dążąc do uzyskania pełnej rekompensaty związanej ze stratą materialną.

Zadośćuczynienie za doznany trwały uszczerbek na zdrowiu

Ze wszelkiego rodzaju zdarzeniami komunikacyjnymi w sposób nierozerwalny związane są szkody o charakterze niemajątkowym tj. doznane przez poszkodowanego w następstwie wypadku poczucie krzywdy i trwały uszczerbek na zdrowiu. Roszczenie to dotyczy następstw wypadków takich jak uszkodzenie ciała czy rozstrój zdrowia. O rozstroju zdrowia w zakresie psychicznym mówimy, gdy mamy na myśli subiektywne odczucia poszkodowanego takie jak m.in. utrata przydatności, dolegliwości bólowe, ograniczenia w życiu codziennym.

W związku z powyższym kancelaria pomaga poszkodowanym w doprecyzowaniu zakresu ich roszczenia, tak aby żądana kwota zadośćuczynienia była adekwatna w stosunku do stopnia doznanego uszczerbku na zdrowiu i doznanych przez niego przeżyć emocjonalnych.

Odszkodowania i zadośćuczynienia za wypadek śmiertelny

Częstokroć w następstwie zdarzeń komunikacyjnych dochodzi do śmierci jednego z uczestników. Rodziny takich osób nie pozostają jednak pozbawione ochrony prawnej. W pierwszej kolejności wskazać należy, iż rodzinie zmarłego poszkodowanego przysługują roszczenia związane z poniesionymi kosztami pogrzebu, pochówku czy nawet stypy. Mogą również dochodzić wszelkich kosztów związanych z doznaną przez nich traumą, a to zakupu leków, wizyt lekarskich czy psychologicznych. Nadto, osobom najbliższym przysługuje prawo do dochodzenia zadośćuczynienia za krzywdę jaką doznali w następstwie straty osoby najbliższe. Na krzywdę tę składają się takie elementy jak więź rodzinna, możliwość oczekiwania pomocy i wsparcia ze strony bliskiej osoby, poczucie straty i osamotnienia.

Kancelaria Adwokacka
adw. Karolina Seidel
ul. Saska 7E,
03-968 Warszawa

+48 511 098 052
biuro@adwokat-seidel.pl